مقاومت-Resistor

مجموعه مقاومت ثابت و متغیر

مقاومت ثابت

انواع مقاومت ثابتSMD,DIP

ولوم

انواع ولوم معمولی،کلیددار و هرزگرد

پتانسیومتر

انواع پتانسیومترSMD,DIP

مولتی ترن

انواع مولتی ترن

NTC,PTC

انواع NTC و PTC

Array

انواع مقاومت آرایه ایSMD,DIP